MEGAPOLIS

Arhitektura na vašoj strani

Propisi iz područja gradnje

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Narodne novine 76/07pdf38/09

Ovaj Zakon stupio jena snagu 1. listopada 2007. godine,osim članka 204. stavka 3. i stavka 4. koji stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Narodne novine 69/09128/10

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije

Narodne novine 1/98

Pravilnik o nostrifikaciji projekata

Narodne novine 98/9929/03

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika

Narodne novine 2/00

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

Narodne novine 2/0089/00

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika

Narodne novine 6/00

Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije

Narodne novine 9/0099/02

Pravilnik o kontroli projekata

Narodne novine 89/00

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste

Narodne novine 53/02

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Narodne novine 108/04

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Narodne novine 79/05155/0574/06

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

Narodne novine 151/05,61/07

Tehnički propis za prozore i vrata

Narodne novine 69/06 (Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

Narodne novine 89/06139/06 Ovaj Pravilnik primjenjuje se na postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja započete prema odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 175/03,100/04) do stupanja na snagu Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/08)

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

Narodne novine 117/0725/08,69/10

Tehnički propis za zidane konstrukcije

Narodne novine 01/07

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

Narodne novine 03/07

Tehnički propis za dimnjake u građevinama

Narodne novine 03/07

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu

Narodne novine 116/07

Tehnički propis za drvene konstrukcije

Narodne novine 121/0758/09125/10 Akcijski plan za implementaciju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo (pdf) Zaključak  (pdf) Prihvaćen na 14. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. travnja 2008.

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Narodne novine 24/08141/0923/11

Zakon o građevnim proizvodima

Narodne novine 86/08

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

Narodne novine 87/0833/10 Radi bolje primjene propisa objavljujemo kartu godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske u boji Napomena: U slučaju spora mjerodavna je karta iz Priloga 1. Tehničkog propisa Narodne novine 33/10

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode

Narodne novine br 103/08 (Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

Narodne novine 103/08147/0987/10

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada

Narodne novine 110/08

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Narodne novine 110/0889/09

Tehnički propis za čelične konstrukcije

Narodne novine 112/08125/10 Ovaj Propis je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine osim odredbe Priloga »H«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda

Narodne novine 113/08

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Narodne novine 113/0889/09

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

Narodne novine 152/0849/11 Vidi članak 76. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09)  

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

Narodne novine 21/09,57/10126/1048/11  

Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

 

Narodne novine 43/09

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

Narodne novine 45/09

Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona

Narodne novine 119/09125/10 Ovaj Propis stupio jena snagu 1. siječnja 2010. godine osim odredbe Priloga »E«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.

Tehnički propisza betonske konstrukcije

 

Narodne novine 139/0914/10125/10   Ovaj propis stupio jena snagu 28. studenog 2009. godine, osim odredbe Priloga »I«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.  

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

 

Narodne novine 5/10

Tehnički propis o građevnim proizvodima

Narodne novine 33/1087/10146/10

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada

Narodne novine 36/10

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

Narodne novine 66/10

Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu

Narodne novine 66/10

Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Narodne novine 87/1023/11

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

   

Narodne novine 90/10111/10

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora

Narodne novine 126/10

Lokacija

Madijevaca 2

23000 Zadar

Croatia

E - mail

megapolis.zd@gmail.com

find us on facebook

Telefon

+385 23 311 499