MEGAPOLIS

Arhitektura na vašoj strani

ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

SUDSKO VJEŠTAČENJE

Pripreme za izradu projektne dokumentacije

Opis aktivnost koje je nužno provesti prije početka projektiranja

 

Prije bilo kakovih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije investitor mora rješiti pitanje vlasništva na zemljištu na kojemu se želi graditi.

Dokazom da investitor ima pravo graditi smatra se:

 

- izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,

- ugovor ili odluku nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti,

- ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje ili rekonstrukcija,

- ugovor o koncesiji kojim se stječe pravo građenja,

- pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,

- pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

Nadalje, investitor mora pribaviti Izvadak iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), te prijepis iz posjedovnog lista.

Zemljište na kojem se namjerava graditi mora biti unutar građevinskog područja. Može se dogoditi da je zemljište u građevinskoj zoni, ali ako je u neizgrađenom dijelu, treba čekati Urbanistički plan uređenja, što je uglavnom prilično dugotrajan proces.

 

Poželjno je da u ovoj fazi priprema investitor od nadležnog tijela graditeljstva zatraži za konkretnu lokaciju Izvod iz važeće prostorno-planske dokumentacije, u kojemu će biti navedena urbana pravila po kojima treba postupati prilikom izrade projektne dokumentacije.

 

Da bi se na čestici moglo graditi, ona mora imati pristup s javno-prometne površine, osiguranu mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu (struju, vodu, odvodnju) te mogućnost osiguranja propisanog broja parkirališnih mjesta.

 

Prije početka rada na izradi idejnog projekta za bilo koji zahvat u prostoru, potrebno je izraditi posebnu geodetsku podlogu za predmetnu česticu, koju mora ovjeriti nadležni ured za katastar (za detalje pogledati pod usluge geodezije).

 

Izrada idejnih projekata za izdavanje rješenja o uvjetima građenja

 

Građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, može se pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja. Za dobivanje rješenja o uvjetima građenja potreban je idejni projekt.

 

Izrada glavnih projekata temeljem rješenja o uvjetima građenja

 

U slučaju gradnje kuće do 400 m2, glavni projekt ne mora potvrditi nadležno tijelo, ali mora sve vrijeme gradnje biti na gradilištu.

Izrada glavnih projekata za ishođenje potvrde na glavni projekt

 

Građenju ostalih građevina može se pristupiti na temelju potvrđenog glavnog projekta, osim zahvata u prostoru koje Vlada RH određuje uredbom, te za zahvate u prostoru koji su planirani na području dviju ili više županija, a za koje zahvate je potrebna građevinska dozvola.

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole

 

Za izdavanje potvrde glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, potreban je glavni projekt koji se izrađuje temeljem konačne lokacijske dozvole.

Izrada idejnih projekata za izdavanje lokacijske dozvole

 

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 i jednostavnih građevina, a za njeno izdavanje potreban je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i posebnim uvjetima.

Izrada izvedbenih projekata

 

Za sve vrste građevina koje se grade temeljem potvrđenog glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, potreban je za izgradnju istih i izvedbeni projekt.

 

Izrada projekata za jednostavne građevine (prema posebnom Pravilniku)

 

Jednostavne građevine i radovi čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, određene su posebnim Pravilnikom.

 

Izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja građevine za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

Ako je na građevnoj čestici izgrađena građevina bez rješenja o uvjetima građenja, investitor odnosno vlasnik je dužan prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju za tu građevinu, osim upravne pristojbe određene za izdavanje rješenja, platiti i posebnu upravnu pristojbu u iznosu određenom posebnim propisom.

 

Za zgradu čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 izgrađenu bez rješenja o uvjetima građenja izdaje se rješenje o izvedenom stanju.

 

Predmetna zgrada smatra se izgrađenom ako su joj dovršeni najmanje jedna etaža i krov te ako su dovršeni dijelovi prikladni za uporabu.

 

U postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje se da je izvedeno stanje zgrade u skladu s prostornim planom na temelju kojeg se izdaje rješenje o izvedenom stanju.

 

Izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja građevine za izdavanje potvrde izvedenog stanja

 

Ako je na građevnoj čestici izgrađena građevina bez potvrde glavnog projekta, investitor odnosno vlasnik je dužan prije izdavanja potvrde izvedenog stanja za tu građevinu, osim upravne pristojbe određene za izdavanje potvrde, platiti i posebnu upravnu pristojbu u iznosu određenom posebnim propisom.

 

Za građevine za koje se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdaje potvrda glavnog projekta i koja je izgrađena bez te potvrde, izdaje se potvrda izvedenog stanja.

 

Predmetna građevina iz prethodnog pasusa smatra se izgrađenom ako su joj dovršeni dijelovi bitni za ostvarivanje njezine namjene u mjeri prikladnoj za uporabu te građevine.

 

Arhitektonski snimak izvedenog stanja, temeljem kojeg se izdaje potvrda, dokazuje da je izvedeno stanje građevine u skladu s konačnom lokacijskom dozvolom.

 

Lokacija

Madijevaca 2

23000 Zadar

Croatia

E - mail

megapolis.zd@gmail.com

find us on facebook

Telefon

+385 23 311 499