PRAVILNICI

Propisi iz područja gradnjeZakon o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine  76/07pdf38/09
Ovaj Zakon stupio je na snagu 1. listopada 2007. godine,osim članka 204. stavka 3. i stavka 4. koji stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganjaNarodne novine  69/09128/10

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcijeNarodne novine  1/98

Pravilnik o nostrifikaciji projekata Narodne novine  98/99 i  29/03

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika Narodne novine  2/00

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata Narodne novine  2/00 i  89/00

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika Narodne novine  6/00

Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije Narodne novine  9/0099/02

Pravilnik o kontroli projekata Narodne novine  89/00

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste Narodne novine  53/02

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine Narodne novine  108/04

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama Narodne novine  79/05155/0574/06

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti Narodne novine  151/05, 61/07

Tehnički propis za prozore i vrata Narodne novine  69/06 ( Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenjaNarodne novine  89/06139/06 Ovaj Pravilnik primjenjuje se na postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja započete prema odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 175/03,100/04) do stupanja na snagu Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/08)Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbamaNarodne novine  117/0725/08, 69/10

Tehnički propis za zidane konstrukcije Narodne novine  01/07

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada Narodne novine  03/07

Tehnički propis za dimnjake u građevinama Narodne novine  03/07

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu Narodne novine  116/07

Tehnički propis za drvene konstrukcijeNarodne novine  121/0758/09125/10 Akcijski plan za implementaciju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo  (pdf) Zaključak   (pdf) Prihvaćen na 14. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. travnja 2008.

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva Narodne novine  24/08141/0923/11

Zakon o građevnim proizvodima Narodne novine  86/08

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama Narodne novine  87/0833/10 Radi bolje primjene propisa objavljujemo  kartu godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske u boji Napomena: U slučaju spora mjerodavna je karta iz Priloga 1. Tehničkog propisa Narodne novine  33/10

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode Narodne novine br  103/08 ( Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda Narodne novine  103/08147/0987/10

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada Narodne novine  110/08

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama Narodne novine  110/0889/09

Tehnički propis za čelične konstrukcijeNarodne novine  112/08125/10 Ovaj Propis je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine osim odredbe Priloga »H«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda Narodne novine  113/08

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgradaNarodne novine  113/0889/09

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Narodne novine  152/0849/11 Vidi članak 76. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine  124/09)  

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima Narodne novine  21/09, 57/10126/1048/11

Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja Narodne novine  43/09

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima Narodne novine  45/09

Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betonaNarodne novine  119/09125/10 Ovaj Propis stupio jena snagu 1. siječnja 2010. godine osim odredbe Priloga »E«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.

Tehnički propisza betonske konstrukcije Narodne novine  139/0914/10125/10   Ovaj propis stupio jena snagu 28. studenog 2009. godine, osim odredbe Priloga »I«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.  

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije Narodne novine  5/10

Tehnički propis o građevnim proizvodima Narodne novine  33/1087/10146/10

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada Narodne novine  36/10

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta Narodne novine  66/10

Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu Narodne novine  66/10

Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva Narodne novine  87/1023/11

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada Narodne novine  90/10111/10

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora Narodne novine  126/10